top-purple

Respectarea regulilor DNSH în proiectele
finanțate din fonduri nerambursabile

Consultanță   /   Audit DNSH   /   Rapoarte conformitate gray Analiză DNSH   /   Achiziții (GPP)   /   Documente utile

Principiul DNSH – Do Not Significant Harm, tradus “A nu prejudicia în mod semnificativ”, reprezintă o nouă obligație la nivel European. Conform cu Regulamentul European în (UE) 2021/2139 & (UE) 2020/852 activitățile și investițiile propuse în cadrul Programelor de finanțare, necesită să fie evaluate în funcție de potențialul lor de a aduce prejudicii semnificative celor șase obiective de mediu.

gov
shape

6 obiective de mediu

  • • Atenuarea schimbărilor climatice
  • • Adaptarea la schimbările climatice
  • • Utilizarea sustenabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine
  • • Tranziția către o economie circulară
  • • Prevenirea și controlul poluării
  • • Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor

Descarcă Orientările tehnice privind aplicarea principiului DNSH

Obligațiile respectării principiului DNSH se regăsesc cu precădere în proiectele finanțate prin PNRR dar începând cu anul 2022 toate proiectele finanțate din fonduri europene vor respecta principiul DNSH. Regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prevede că nicio măsură inclusă într-un plan de redresare și reziliență nu ar trebui să prejudicieze în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul privind taxonomia. În conformitate cu Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență, evaluarea planurilor naționale de redresare și reziliență ar trebui să asigure faptul că fiecare măsură (și anume, fiecare reformă și fiecare investiție) din cadrul planului respectă principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”)

Cum ar trebui aplicat principiul DNSH în contextul Mecanismului de redresare și reziliență?

Toate măsurile trebuie abordate în cadrul evaluării conform principiului DNSH, deși, pentru anumite măsuri, evaluarea conform principiului DNSH se poate desfășura sub o formă simplificată. Relevanța legislației UE privind protecția mediului și a evaluărilor impactului, principiile directoare de bază ale evaluării și aplicabilitatea criteriilor tehnice de examinare sunt prevăzute în Regulamentul privind taxonomia.

Etichete ecologice relevante - În conformitate cu articolul 44 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE, autoritățile contractante trebuie să accepte și alte mijloace de probă adecvate. Acestea ar putea include un dosar tehnic al producătorului, în cazul în care operatorul economic în cauză nu a avut acces la rapoartele de încercare și nu a avut nicio posibilitate de a le obține în termenele relevante stabilite. Această opțiune este acceptabilă cu condiția ca lipsa accesului să nu poată fi imputată operatorului economic vizat și ca acesta să dovedească faptul că lucrările, produsele sau serviciile pe care le furnizează îndeplinesc cerințele sau criteriile prevăzute în specificațiile tehnice, în criteriile de atribuire sau în condițiile de executare a contractului. În cazul în care se face trimitere la un certificat/raport de încercare întocmit de un organism specific de evaluare a conformității responsabil cu efectuarea încercărilor, autoritățile contractante trebuie să accepte, de asemenea, certificatele/rapoartele de încercare emise de alte organisme de evaluare echivalente.

logos

Regulamentul UE 2020/852 - În forma sa inițială, Regulamentul (UE) 2020/852 instituie deja cadrul general pentru a determina dacă o activitate economică se califică drept durabilă din punctul de vedere al mediului și, în consecință, care sunt criteriile tehnice de examinare pentru a determina în ce condiții o activitate economică contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice, evitarea producerii de emisii de gaze cu efect de seră, absorbția de gaze cu efect de seră și/sau stocarea pe termen lung a carbonului. Sintetizând, un investitor este încurajat să prioritizeze acele activități și sectoare economice care au cel mai mare potențial de a atinge aceste obiective.

raluca

Apelează la un consultant expert DNSH

Ai nevoie de consultanță în implementarea principiului DNSH? Trimite-ne un mesaj!

Trimite o solicitare de consultanță specializată

CLIENS CONSULT SRL

Cod Unic de Înregistrare 38626789

Nr. Înmatriculare J40/20827/2017

București, România

footer logo

Platforma DNSH.ro aparține CLIENS CONSULT SRL - Toate drepturile rezervate - 2023